• 1

  Composer: Ivanov, Work: Zabava Putyatishna: Serenada Solovya Budimirovicha, A3 - Tikho, tikho vse v tvoem sadu Ivanov, Performer: S D ROMANOVSKY, Date: -04

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S D ROMANOVSKY
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: X-62334
  • Num: 69 Zo
  • Date: -04
  • Title: Zabava Putyatishna: Serenada Solovya Budimirovicha, A3 - Tikho, tikho vse v tvoem sadu
  • Composer: Ivanov
  • Note: Solovya Budimirovich's serenade - All is silent in your garden. 10" H ... l
 • 2

  Composer: Ivanov, Work: Vesla opustiv Ivanov, Performer: S I TOMASHEVSKAYA, I F FILIPOV, Date: -04

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S I TOMASHEVSKAYA, I F FILIPOV
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: X-64126
  • Num: 172Zo
  • Date: -04
  • Title: Vesla opustiv
  • Composer: Ivanov
  • Note: 10" H ... l
 • 3

  Composer: Ivanov, Work: Zabava Putyatishna: Serenada Solovya Budimirovicha, A3 - Tikho, tikho vse v tvoem sadu Ivanov, Performer: L V SOBINOV (p), Date: -3-01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L V SOBINOV (p)
  • Venue: St Petersburg
  • CatNum: 22273
  • Num: 2657a
  • Date: -3-01
  • Title: Zabava Putyatishna: Serenada Solovya Budimirovicha, A3 - Tikho, tikho vse v tvoem sadu
  • Composer: Ivanov
  • Note: [Zabava Putyatishna: Solovey Budimirovich's serenade - All is silent in your garden]
 • 4

  Composer: Ivanov, Work: Zabava Putyatishna: Serenada Solovya Budimirovicha, A3 – Tikho, tikho vse v tvoem saduIvanov[Zabava Putyatishna: Solovey Budimirovich's serenade - All is silent in your garden], Performer: L V SOBINOV, Date: -6-01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L V SOBINOV
  • CatNum: 22502
  • Num: 273
  • Date: -6-01
  • Title: Zabava Putyatishna: Serenada Solovya Budimirovicha, A3 – Tikho, tikho vse v tvoem sadu
  • Composer: Ivanov
  • Trans: [Zabava Putyatishna: Solovey Budimirovich's serenade - All is silent in your garden]
 • 5

  Composer: Ivanov, Work: Kogda b ya mog, kogda b ya smel, romansIvanov[If I could, if I dared, Romance], Performer: M I VAVICH, Date: 8-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M I VAVICH
  • Head: p
  • CatNum: 4-22091
  • Num: 14225
  • Date: 8-2-10
  • Title: Kogda b ya mog, kogda b ya smel, romans
  • Composer: Ivanov
  • Trans: [If I could, if I dared, Romance]
 • 6

  Composer: Ivanov, Work: Uvidya vasIvanov[If I see you], Performer: N I TAMARA, Date: 26-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I TAMARA
  • Head: o
  • CatNum: 2-23764
  • Num: 17068
  • Date: 26-11-12
  • Title: Uvidya vas
  • Composer: Ivanov
  • Trans: [If I see you]
 • 7

  Composer: Ivanov, Work: Zabava Putyatishna: Ariya Solov'yaIvanov[Serenade of Solov'ya Budimirovich - All is silent in your garden], Performer: D A SMIRNOV, Date: 20-10-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A SMIRNOV
  • CatNum: 4-22619
  • Num: 17971
  • Date: 20-10-13
  • Title: Zabava Putyatishna: Ariya Solov'ya
  • Composer: Ivanov
  • Trans: [Serenade of Solov'ya Budimirovich - All is silent in your garden]
  • Note: [Serenada Solov'ya Budimirovicha, A3 - Tikho vse v tvoem sadu]
 • 8

  Composer: Ivanov, Work: Zabava Putyatishna: Vasily’s aria Ivanov, Performer: T V BORETZKAYA, Date: 20-3-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: T V BORETZKAYA
  • Head: o
  • Num: 2739c
  • Date: 20-3-13
  • Title: Zabava Putyatishna: Vasily’s aria
  • Composer: Ivanov
 • 9

  Composer: Ivanov, Work: Mazurka Ivanov, Performer: ORKESTR PREOBRAZENSKAGO LEIB-GVARDII POLKA ( PREOBRAZHENSKY LIFE GUARDS REGIMENT), Date: -03

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR PREOBRAZENSKAGO LEIB-GVARDII POLKA ( PREOBRAZHENSKY LIFE GUARDS REGIMENT)
  • Conductor: (SCHMIDT)
  • CatNum: 020007
  • Num: 87
  • Date: -03
  • Title: Mazurka
  • Composer: Ivanov
 • 10

  Composer: Ivanov, Work: Dunayskiya volni, Vals IvanovDanube waves, Waltz, Performer: SOBSTVENNI KESTR FABRIKI

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: SOBSTVENNI KESTR FABRIKI
  • Head: [label RUMINSKIY ORKESTR]
  • CatNum: 918
  • Num: X-60519
  • Title: Dunayskiya volni, Vals
  • Composer: Ivanov
  • Trans: Danube waves, Waltz
 • 11

  Composer: Ivanov, Work: Zabava Putyatishna: Serenada Solovya Budimirovicha IvanovZabava Putyatishna: All is silent in your garden, Performer: S D ROMANOVSKY (tenor)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S D ROMANOVSKY (tenor)
  • CatNum: 271R
  • Num: X-62338
  • Title: Zabava Putyatishna: Serenada Solovya Budimirovicha
  • Composer: Ivanov
  • Trans: Zabava Putyatishna: All is silent in your garden