• 1

  Composer: Klemmt, Work: Nach Innsbruck, Marsch Klemmt, Date: 7-10-11

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: WIENER BÜRGERKAPELLE
  • Venue: Vienna
  • CatNum: 2-520655
  • Num: 12993L
  • Date: 7-10-11
  • Title: Nach Innsbruck, Marsch
  • Composer: Klemmt
  • Note: 16761