• 1

  Composer: Voytzekovsky, Work: Vospominanie o PolangeneVoytzekovsky[Souvenir of Poland (Polka francuska)], Performer: ORKESTR 108 INFANTERIE REGIMENT SARATOVSKY, Date: -3-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 108 INFANTERIE REGIMENT SARATOVSKY
  • Conductor: F L VOLNER (F L VOLLNER)
  • CatNum: X-60850
  • Num: 14464
  • Date: -3-10
  • Title: Vospominanie o Polangene
  • Composer: Voytzekovsky
  • Trans: [Souvenir of Poland (Polka francuska)]
  • Note: 220004 X-80744 230701