• 1

  Work: Protzis Kneidelmann, komicheskiy stzenka, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19579
  • Date: 23-10-15
  • Title: Protzis Kneidelmann, komicheskiy stzenka
 • 2

  Work: Telegrama, komicheskiy stzenka[The telegram, Comic scene], Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19580
  • Date: 23-10-15
  • Title: Telegrama, komicheskiy stzenka
  • Trans: [The telegram, Comic scene]
 • 3

  Work: Schweitzarsko ioddaniy, komicheskiy stzenka, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19581
  • Date: 23-10-15
  • Title: Schweitzarsko ioddaniy, komicheskiy stzenka
 • 4

  Work: Guev, komicheskiy razskaz, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19582
  • Date: 23-10-15
  • Title: Guev, komicheskiy razskaz
 • 5

  Work: Gerai Khaimovich, komicheskiy stzenka, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19583
  • Date: 23-10-15
  • Title: Gerai Khaimovich, komicheskiy stzenka
 • 6

  Work: Romans abmanutago evreya, parodiya, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19584
  • Date: 23-10-15
  • Title: Romans abmanutago evreya, parodiya
 • 7

  Work: Ekh, vi zhenshini, komicheskaya pesnya, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19585
  • Date: 23-10-15
  • Title: Ekh, vi zhenshini, komicheskaya pesnya
 • 8

  Work: Pakhorani cho vsem yait ?razryadam, komicheskiy stzenka, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19586
  • Date: 23-10-15
  • Title: Pakhorani cho vsem yait ?razryadam, komicheskiy stzenka
 • 9

  Work: Demokrazhe gasov, komicheskiy stzenka, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19587
  • Date: 23-10-15
  • Title: Demokrazhe gasov, komicheskiy stzenka
 • 10

  Work: Opera Karmen, razskaz evreiya[The opera Carmen, A Jewish recitation], Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19588
  • Date: 23-10-15
  • Title: Opera Karmen, razskaz evreiya
  • Trans: [The opera Carmen, A Jewish recitation]
 • 11

  Work: Potpourri iz adelskikh anekdotov[Potpouirri of ?hellish anecdotes], Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19589
  • Date: 23-10-15
  • Title: Potpourri iz adelskikh anekdotov
  • Trans: [Potpouirri of ?hellish anecdotes]
 • 12

  Work: Svashovsshvo, komicheskiy stzenka, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 23-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19590
  • Date: 23-10-15
  • Title: Svashovsshvo, komicheskiy stzenka
 • 13

  Work: Umniy malchik, komicheskiy stzenka, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 25-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19608
  • Date: 25-10-15
  • Title: Umniy malchik, komicheskiy stzenka
 • 14

  Work: Na postoyalom dvore, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 25-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19609
  • Date: 25-10-15
  • Title: Na postoyalom dvore
  • Note: [?In the coaching inn yard]
 • 15

  Work: Adres doktora Tziperovucha, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 25-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19610
  • Date: 25-10-15
  • Title: Adres doktora Tziperovucha
 • 16

  Work: Besprovalchniy telegraf, Performer: D A BOGEMSKY (comic), Date: 25-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • Num: 19611
  • Date: 25-10-15
  • Title: Besprovalchniy telegraf
 • 17

  Work: Serenada mefistofelya, parodiyaMefistofeles' Serenade, Parody, Performer: D A BOGEMSKY (comic)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • CatNum: 806
  • Num: X-62586
  • Title: Serenada mefistofelya, parodiya
  • Trans: Mefistofeles' Serenade, Parody
 • 18

  Work: Ne plach, ditya, parodiyaDo not weep, child, Parody, Performer: D A BOGEMSKY (comic)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • CatNum: 811*
  • Num: X-62588
  • Title: Ne plach, ditya, parodiya
  • Trans: Do not weep, child, Parody
 • 19

  Work: Serenada Mefistofelesa, parodiyaParody of Mefistofeles' serenade from Faust, Performer: D A BOGEMSKY (comic)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: D A BOGEMSKY (comic)
  • CatNum: 221
  • Num: X-62536
  • Title: Serenada Mefistofelesa, parodiya
  • Trans: Parody of Mefistofeles' serenade from Faust