• 1

  Composer: Rebikov, Work: Kvartet, 1-ya chast - Basnya krilovaRebikov[Quartet, part 1 – Krilov fable], Performer: ZATZKAY, ZIVALOV, RADOSHANSKY, SEMEVAKOV, LIVSHITZ o, Date: 3-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ZATZKAY, ZIVALOV, RADOSHANSKY, SEMEVAKOV, LIVSHITZ o
  • Conductor: F I OSKAVSKAYA
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 224145
  • Num: 18119
  • Date: 3-11-13
  • Title: Kvartet, 1-ya chast - Basnya krilova
  • Composer: Rebikov
  • Trans: [Quartet, part 1 – Krilov fable]
  • Note: B2169
 • 2

  Composer: Rebikov, Work: Kvartet, 2-ya chast - Basnya krilovaRebikov[Quartet, part 2 – Krilov fable], Performer: ZATZKAY, ZIVALOV, RADOSHANSKY, SEMEVAKOV, LIVSHITZ o, Date: 3-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ZATZKAY, ZIVALOV, RADOSHANSKY, SEMEVAKOV, LIVSHITZ o
  • Conductor: F I OSKAVSKAYA
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • Num: 18120
  • Date: 3-11-13
  • Title: Kvartet, 2-ya chast - Basnya krilova
  • Composer: Rebikov
  • Trans: [Quartet, part 2 – Krilov fable]
 • 3

  Composer: Rebikov, Work: Kvartet, 2-ya chast - Basnya krilovaRebikov[Quartet, part 2 – Krilov fable] B2169, Performer: ZATZKAY, ZIVALOV, RADOSHANSKY, SEMEVAKOV, LIVSHITZ o, Date: 3-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ZATZKAY, ZIVALOV, RADOSHANSKY, SEMEVAKOV, LIVSHITZ o
  • Conductor: F I OSKAVSKAYA
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 224146
  • Num: 18120 ½
  • Date: 3-11-13
  • Title: Kvartet, 2-ya chast - Basnya krilova
  • Composer: Rebikov
  • Trans: [Quartet, part 2 – Krilov fable] B2169
 • 4

  Composer: Rebikov, Work: Kvartet - basnya krilova, 1-ya chast / pt 1Rebikov, Performer: ZABALOV, RADOSHANSKY, SELIVANOVA, LIVSHITZ, i chtetz ZATZKOY o, Date: 3-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ZABALOV, RADOSHANSKY, SELIVANOVA, LIVSHITZ, i chtetz ZATZKOY o
  • Conductor: F I OSKAVSKAYA
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 224145
  • Num: 18119b
  • Date: 3-11-13
  • Title: Kvartet - basnya krilova, 1-ya chast / pt 1
  • Composer: Rebikov
  • Note: B 2169
 • 5

  Composer: Rebikov, Work: Kvartet - basnya krilova, 1-ya chast / pt 1Rebikov, Performer: ZABALOV, RADOSHANSKY, SELIVANOVA, LIVSHITZ, i chtetz ZATZKOY o, Date: 3-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ZABALOV, RADOSHANSKY, SELIVANOVA, LIVSHITZ, i chtetz ZATZKOY o
  • Conductor: F I OSKAVSKAYA
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 224146
  • Num: 18120½b
  • Date: 3-11-13
  • Title: Kvartet - basnya krilova, 1-ya chast / pt 1
  • Composer: Rebikov
  • Note: B 2169