• 1

  Work: Mnogoletie, molitva[Good wishes for a long life, Prayer], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22285
  • Num: 16216
  • Date: 4-11-11
  • Title: Mnogoletie, molitva
  • Trans: [Good wishes for a long life, Prayer]
 • 2

  Work: I vsekh i vsya - Velikaya pokhvala pri arkhiereyskoy sluzhenie[All and everything (Grand praise before a bishop's service)] 222505, Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22286
  • Num: 16217
  • Date: 4-11-11
  • Title: I vsekh i vsya - Velikaya pokhvala pri arkhiereyskoy sluzhenie
  • Trans: [All and everything (Grand praise before a bishop's service)] 222505
 • 3

  Work: Da vozraduetsya - penie stikhov pri arkhiereyskoy oblacheniy[Let there be joy (singing of verses before a bishop)], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22287
  • Num: 16218
  • Date: 4-11-11
  • Title: Da vozraduetsya - penie stikhov pri arkhiereyskoy oblacheniy
  • Trans: [Let there be joy (singing of verses before a bishop)]
 • 4

  Composer: Myasnikov, Work: a) Gospodi, spasi blagochestiviya; b) TrisvyatoeMyasnikov[a) God save the devout; b) Thrice blessed], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22288
  • Num: 16219
  • Date: 4-11-11
  • Title: a) Gospodi, spasi blagochestiviya; b) Trisvyatoe
  • Composer: Myasnikov
  • Trans: [a) God save the devout; b) Thrice blessed]
 • 5

  Composer: Yukhov, Work: Sugubaya ekteniyaYukhov[The Orthodox Liturgy], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22289
  • Num: 16221
  • Date: 4-11-11
  • Title: Sugubaya ekteniya
  • Composer: Yukhov
  • Trans: [The Orthodox Liturgy]
 • 6

  Work: Chtenie Apostola[Reading from the Apostle], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22290
  • Num: 16222
  • Date: 4-11-11
  • Title: Chtenie Apostola
  • Trans: [Reading from the Apostle]
 • 7

  Work: Vechnaya pamyat i mnogoletie v pamyat 1812-goda[Eternal memory to the fallen of the year 1812], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22363
  • Num: 16504
  • Date: 1-5-12
  • Title: Vechnaya pamyat i mnogoletie v pamyat 1812-goda
  • Trans: [Eternal memory to the fallen of the year 1812]
 • 8

  Composer: Strokin, Work: Nyne otpushchaeshiStrokin[Now let Thy servant depart in peace], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22404
  • Num: 16505
  • Date: 1-5-12
  • Title: Nyne otpushchaeshi
  • Composer: Strokin
  • Trans: [Now let Thy servant depart in peace]
 • 9

  Work: Spasi Bozhe lyudi tvoya (iz Lityurgiy)[Save, Lord, Thy people (from the Liturgy)], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22364
  • Num: 16506
  • Date: 1-5-12
  • Title: Spasi Bozhe lyudi tvoya (iz Lityurgiy)
  • Trans: [Save, Lord, Thy people (from the Liturgy)]
 • 10

  Composer: Lyubimov, Work: Blazhen muzhLyubimov[Blessed is the man], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22417
  • Num: 16507
  • Date: 1-5-12
  • Title: Blazhen muzh
  • Composer: Lyubimov
  • Trans: [Blessed is the man]
 • 11

  Composer: Smolensky, Work: Ekteniya prositelnayaSmolensky[The liturgy of pardon], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22415
  • Num: 16508
  • Date: 1-5-12
  • Title: Ekteniya prositelnaya
  • Composer: Smolensky
  • Trans: [The liturgy of pardon]
 • 12

  Composer: Sokolov, Work: Tebe poyomSokolov[We sing to Thee], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22416
  • Num: 16509
  • Date: 1-5-12
  • Title: Tebe poyom
  • Composer: Sokolov
  • Trans: [We sing to Thee]
 • 13

  Composer: Arkhangelsky, Work: Gospodi islishi molitvu moyouArkhangelsky[Lord, hear my prayer], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22405
  • Num: 16510
  • Date: 1-5-12
  • Title: Gospodi islishi molitvu moyou
  • Composer: Arkhangelsky
  • Trans: [Lord, hear my prayer]
 • 14

  Work: Kto Bog velikiy, yako Bog nash[Whom God makes pure], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22418
  • Num: 16511
  • Date: 1-5-12
  • Title: Kto Bog velikiy, yako Bog nash
  • Trans: [Whom God makes pure]
 • 15

  Composer: Kastalsky, Work: Nyne otpushchaeshi Kastalsky, Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 022229
  • Num: 2528c
  • Date: 4-11-11
  • Title: Nyne otpushchaeshi
  • Composer: Kastalsky
  • Note: [Now let Thy servant depart in peace]
 • 16

  Work: Evangelie ot Luki, Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 022230
  • Num: 2529c
  • Date: 4-11-11
  • Title: Evangelie ot Luki
  • Note: [The Gospel according to St Luke]
 • 17

  Work: Paremiya v Velikuya Subbota, Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 022231
  • Num: 2530c
  • Date: 4-11-11
  • Title: Paremiya v Velikuya Subbota
  • Note: [Holy Saturday]
 • 18

  Work: Paskhalnoe Evangelie ot Ioanna (glas 1, stikh 1-17), Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • Num: 2622c
  • Date: 1-5-12
  • Title: Paskhalnoe Evangelie ot Ioanna (glas 1, stikh 1-17)
  • Note: [Easter Gospel from St John (Chapter 1, v 1-17)]
 • 19

  Work: Paskhalnoe Evangelie ot Ioanna (glas 1, stikh 1-17), Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 022297
  • Num: 2622 ½c
  • Date: 1-5-12
  • Title: Paskhalnoe Evangelie ot Ioanna (glas 1, stikh 1-17)
  • Note: [Easter Gospel from St John (Chapter 1, v 1-17)]
 • 20

  Work: Deyaniya Svyatikh Apostolov, paskhalnoe, glava 1, stikhotvorenie 1-8, Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • Num: 2623c
  • Date: 1-5-12
  • Title: Deyaniya Svyatikh Apostolov, paskhalnoe, glava 1, stikhotvorenie 1-8
  • Note: [Acts of the Apostles: Easter, Chapter 1, verses 1-8]