• 1

  Composer: Lysenko, Work: Shedshe trie Tzari, KalyadkaLysenko, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: 31-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV
  • Venue: Poltava
  • CatNum: 224597
  • Num: 4881ae
  • Date: 31-8-13
  • Title: Shedshe trie Tzari, Kalyadka
  • Composer: Lysenko
  • Note: B 2109
 • 2

  Composer: Lysenko, Work: Nova radost stala, KalyadkaLysenko, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: 31-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV
  • Venue: Poltava
  • CatNum: 224598
  • Num: 4890ae
  • Date: 31-8-13
  • Title: Nova radost stala, Kalyadka
  • Composer: Lysenko
  • Note: B 2109
 • 3

  Work: Dobriy vichor tobi, pane gospodaryu, Kolyadka, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: 31-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV
  • Venue: Poltava
  • CatNum: 224599
  • Num: 4880ae
  • Date: 31-8-13
  • Title: Dobriy vichor tobi, pane gospodaryu, Kolyadka
  • Note: B 2110 [solo V L SMIRNITZKY]
 • 4

  Composer: Gulak-Artemovsky, Work: Ikhav kozak za DunayGulak-Artemovsky, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: 31-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV
  • Venue: Poltava
  • CatNum: 224600
  • Num: 4892ae
  • Date: 31-8-13
  • Title: Ikhav kozak za Dunay
  • Composer: Gulak-Artemovsky
  • Note: B 2110