• 1

  Composer: Glinka, Work: Ruslan i Lyudmila: Ariya Ratmira, A5 - I zhar i znoy smenila nochi tenGlinka[Ruslan and Ludmila: The heat of the day has given way to a calm night], Performer: T V BORETZKAYA, Date: 24-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: T V BORETZKAYA
  • CatNum: Test
  • Num: 16881
  • Date: 24-10-12
  • Title: Ruslan i Lyudmila: Ariya Ratmira, A5 - I zhar i znoy smenila nochi ten
  • Composer: Glinka
  • Trans: [Ruslan and Ludmila: The heat of the day has given way to a calm night]
  • Note: Test
 • 2

  Composer: Ivanov, Work: Zabava Putyatishna: Vasily’s aria Ivanov, Performer: T V BORETZKAYA, Date: 20-3-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: T V BORETZKAYA
  • Head: o
  • Num: 2739c
  • Date: 20-3-13
  • Title: Zabava Putyatishna: Vasily’s aria
  • Composer: Ivanov