• 1

  Work: Raghupate Ram Rakahabheem - Sahana, Performer: T VENKATASUBBA IYER, BA, BL (Madras) [Sanskrit], Date: -05

  Catalogue: Kelly

  • Performer: T VENKATASUBBA IYER, BA, BL (Madras) [Sanskrit]
  • CatNum: 3-12618
  • Num: 3921g
  • Date: -05
  • Title: Raghupate Ram Rakahabheem - Sahana
 • 2

  Work: Yentaneene varnimtune nee bhagyamu – Mukhari, Performer: T VENKATASUBBA IYER, BA, BL (Madras) [Sanskrit], Date: -05

  Catalogue: Kelly

  • Performer: T VENKATASUBBA IYER, BA, BL (Madras) [Sanskrit]
  • CatNum: 3-12619
  • Num: 3922g
  • Date: -05
  • Title: Yentaneene varnimtune nee bhagyamu – Mukhari
  • Note: (in Telugu)
 • 3

  Work: Varukalaamo – Manji, Performer: T VENKATASUBBA IYER, BA, BL (Madras) [Sanskrit], Date: -05

  Catalogue: Kelly

  • Performer: T VENKATASUBBA IYER, BA, BL (Madras) [Sanskrit]
  • CatNum: 3-12620
  • Num: 3923g
  • Date: -05
  • Title: Varukalaamo – Manji
  • Note: (in Tamil)