• 1

  Composer: Rebikov, Work: Kvartet - basnya krilova, 1-ya chast / pt 1Rebikov, Performer: ZABALOV, RADOSHANSKY, SELIVANOVA, LIVSHITZ, i chtetz ZATZKOY o, Date: 3-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ZABALOV, RADOSHANSKY, SELIVANOVA, LIVSHITZ, i chtetz ZATZKOY o
  • Conductor: F I OSKAVSKAYA
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 224145
  • Num: 18119b
  • Date: 3-11-13
  • Title: Kvartet - basnya krilova, 1-ya chast / pt 1
  • Composer: Rebikov
  • Note: B 2169
 • 2

  Composer: Rebikov, Work: Kvartet - basnya krilova, 1-ya chast / pt 1Rebikov, Performer: ZABALOV, RADOSHANSKY, SELIVANOVA, LIVSHITZ, i chtetz ZATZKOY o, Date: 3-11-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ZABALOV, RADOSHANSKY, SELIVANOVA, LIVSHITZ, i chtetz ZATZKOY o
  • Conductor: F I OSKAVSKAYA
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 224146
  • Num: 18120½b
  • Date: 3-11-13
  • Title: Kvartet - basnya krilova, 1-ya chast / pt 1
  • Composer: Rebikov
  • Note: B 2169